ឡូយហ្គោផេគឺជាប្រព័ន្ធលក់ដុំ និងលក់រាយនូវទំនិញគ្រប់ប្រភេទតាមអនឡាញ ដែលជាប្រព័ន្ធមួយមានការណែនាំមហាជនឲ្យចូលរួមជាសមាជិកឡូយហ្គោផេ តាមរយៈការចុះឈ្មោះជាសមាជិក និងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដូចជា៖

ការទទួលបានពិន្ទុ (Loygo Point)

ការទទួលបានពិន្ទុពីប្រព័ន្ធឡូយហ្គោផេ (Loygo Pay)៖
ទី១. សន្សំពិន្ទុពីការប្រើប្រាស់សេវា ឡូយហ្គោតាក់
      ស៊ីអេប(Loygo Taxi app),
      ឡូយហ្គោជីភីអេសអេប(Loygo GPS app),
      ឡូយហ្គោដឹកជញ្ជូន(Loygo Delivery),
      កម្រៃជើងសារពីឡូយហ្គោអចលនទ្រព្យ
      (Loygo Real Estate app) និងការទិញទំនិញ
      នៅលើគេហទំព័រឡូយហ្គោអុីខមមើស
      (Loygo Ecommerce)។
ទី២. ការសន្សំពិន្ទុពីការចុចឡៃ(Like)
      ចុចស៊ែ(Share) Facebook Page ឡូយហ្គោ
      (Loygo Company)។
ទី៣. ការចុចម៉ាញនីង(Mining) នៅក្នុងឡូយហ្គោផេ
      ជាប្រចាំ (Loygo Point) រយៈពេល២ម៉ោងម្តង។
ទី៤. ការណែនាំមហាជនទូទៅឲ្យចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់
      ប្រព័ន្ធឡូយហ្គោផេ។
សំគាល់៖ ពិន្ទុ (Point) ដែលបានពីប្រព័ន្ធ
      ឡូយហ្គោផេ (Loygo Pay) គឺជាឡូយហ្គោ
      កាក់(Loygo Kak)


អំពីការប្រើប្រាស់ឡូយហ្គោកាក់

ឡូយហ្គោកាក់ដែលទទួលបាន អាចយកមកទិញទំនិញនៅក្នុងប្រព័ន្ធឡូយហ្គោផេ។Paris