សំណួរចម្លើយញឹកញាប់ឬទាក់ទងមកយើងបើមានចម្ងល់បន្ថែម

1. តើខ្ញុំអាចបើកគណនីឡូយហ្គោផេបានដែរឬទេ?

ពិតជាបាន! អ្នកអាចចុះឈ្មោះបើកគណនីឡូយហ្គោផេបាន គ្រាន់តែអ្នកមានលេខទូរស័ព្ទ និងឈ្មោះត្រឹមត្រូវតាមអត្តសញ្ញាណបណ្ណ/ លិខិតឆ្លងដែន /សំបុត្រកំណើត។


2. ការបើកគណនីឡូយហ្គោផេមានការគិតថ្លែសេវាដែរឬទេ?

ការបើកគណនីឡូយហ្គោផេមិនគិតថ្លៃសេវាសម្រាប់អតិថិជនទូទៅ។


3. តើយើងអាចពិនិត្យមើលរបាយការណ៍ឡូយហ្គោកាក់ដោយរបៀបណា?

អ្នកចុចនៅលើ (My Account) រួចចុចលើពាក្យថា (របាយការណ៍ឡូយហ្គោកាក់)


4. តើយើងអាចពិនិត្យមើលរបាយការណ៍សាច់ប្រាក់ដោយរបៀបណា?

អ្នកចុចនៅលើ (My Account) រួចចុចលើពាក្យថា (របាយការណ៍សាច់ប្រាក់)


5. តើមានអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើគណនីឡូយហ្គោផេរបស់ខ្ញុំត្រូវបានផ្អាកឬបិទដោយសារមូលហេតុអ្វីមួយ នោះ?

អ្នកនឹងមិនអាចធ្វើប្រតិបត្តិការជាមួយគណនីឡូយហ្គោផេបានទេ។ សូមឆាតចូល Telegram ឬ ហៅ តាមលេខទូរស័ព្ទ 015 220 825 មកកាន់ក្រុមការងារគាំទ្រប្រព័ន្ធ ។


6. តើខ្ញុំត្រូវធ្វើដូចម្តេចប្រសិនបើទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំត្រូវបានបាត់ឬត្រូវចោរលួច?

គណនីឡូយហ្គោកាក់របស់អ្នកគឺមានសុវត្ថិភាព។ សូមហៅតាមទូរស័ព្ទទៅកាន់ផ្នែកបម្រើអតិថិជនតាមរយៈលេខ 015 220 825 ឬ ឆាតតាម Telegram ដើម្បីផ្អាកគណនីឡូយហ្គោផេ របស់អ្នកបណ្តោះអាសន្ន រង់ចាំលោកអ្នកផ្តល់ព័ត៌មានមកវិញ ក្រោយពេលទូរស័ព្ទលោកអ្នកបានដំណើការឡើងវិញ។


7. តើធ្វើដូចម្តេចទើបដឹងថាប្រតិបត្តិការចំណាយរបស់ខ្ញុំជោគជ័យឬមិនជោគជ័យ?

អ្នកនឹងបានឃើញសារភ្លាមៗនៅលើអេក្រង់ទូរស័ព្ទ ហើយនឹងមាននៅក្នុងរបាយណ៍ផងដែរ។


8. តើខ្ញុំគួរធ្វើយ៉ាងណាប្រសិនបើមានគេដឹងពីលេខគណនីឡូយហ្គោផេឬលេខសម្ងាត់របស់ខ្ញុំ?

អ្នកត្រូវចូលក្នុងកម្មវិធីដើម្បីដូរលេខសម្ងាត់ថ្មី ។ របៀបប្រើ ត្រូវចុចលើ (Menu) រួចចុចពាក្យ (Setting) រួចចុចពាក្យ (Change Password) បន្ទាប់មកវាយ ពាក្យសម្ងាត់ថ្មីក្នុងប្រអប់ (New Password) រួចចុចពាក្យ (Save) ជាការស្រេច។


9. តើខ្ញុំអាចមានគណនីឡូយហ្គោផេប៉ុន្មាន?

អតិថិជនអាចមានគណនីឡូយហ្គោផេទៅតាមចំនួនលេខទូរស័ព្ទ។


10. តើខ្ញុំអាចធ្វើការផ្ទេឡូយហ្កោកាក់ពីគណនីមួយទៅគណនីមួយទៀតបានដែរឬទេ?

អ្នកមិនអាចធ្វើការផ្ទេឡូយហ្គោកាក់ពីគណនីមួយទៅគណនីមួយទៀតបានទេ ឡូយហ្គោកាក់ប្រើសម្រាប់ ចាយទិញទំនិញនៅក្នុងប្រព័ន្ធឡូយហ្គោផេ។


11. ប្រសិនបើអតិថិជនផ្ញើឡូយហ្គោកាក់ទៅខុសលើសរឺខ្វះចំនួនកាក់ តើគាត់ត្រូវទំនាក់ទំនងទៅអ្នកណា?

អតិថិជនត្រូវទំនាក់ទំនងទៅកាន់ផ្នែកបម្រើអតិថិជន ហៅចេញ ឬ ឆាតតាម Telegram តាមរយៈលេខ 015 220 825 សម្រាប់កែសម្រួលប្រតិបត្តិការដែលខុស។


12. តើខ្ញុំអាចទទួលបានឡូយហ្គោកាក់ តាមមធ្យោបាយណាខ្លះ ?

ការទទួលបានពិន្ទុពីប្រព័ន្ធឡូយហ្គោផេ (Loygo Pay) តាមមធ្យោបាយដូចខាងក្រោម៖
ទី១. ការទទួលពិន្ទុបានពីការចុចស៊ែ(Share) Facebook Page (ឡូយហ្គោអេបស៍ Loygo Apps) ចុចស៊ែម្តងទទួលបាន 1 loygo kak ។
ទី២. ការចុចម៉ាញនីង(Mining) នៅក្នុងឡូយហ្គោផញជាប្រចាំ (Loygo Point) រយៈពេល២ម៉ោងម្តង ទទួលបាន 0.៥ loygo kak ។
ទី៣. ការណែនាំមិត្តភ័ក្រ្ត ឲ្យចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ ហ្គោផេ ចុះឈ្មោះម្នាក់ទទួល 5 loygo kak ។


13. តើវិធី ចុចស៊ែ(Share) លើប្រព័ន្ធឡូយហ្គោផេ (Loygo Pay) ត្រូវធ្វើដូចម្តេច?

ការទទួលបានឡូយហ្គោកាក់ចំនួន ១ឡូយហ្គោកាក់ ពីការ ចុចស៊ែ(Share) គឺ៖ គ្រប់សមាជិករបស់ឡូយហ្គោផេទាំងអស់អាចបើកលីង(Open link)នៅក្នុងប្រព័ន្ធឡូយហ្គោផេ (Loygo Pay) រួចចុចស៊ែរ (Share) នៅក្នុងគណនីហ្វេស ប៊ុករបស់ខ្លួន បន្ទាប់មកត្រូវចម្លងលីង(Copy link)នៅក្នុងគណនីហ្វេសប៊ុករបស់ខ្លួនដែលបាន (Share )ក្នុងមុខងារ Past Link រួចចុចលើពាក្យ Add News and Paste Facebook URL បន្ទាប់មកចុចយកពាក្យ OK ជាការស្រេច។


14. តើវិធីចុចម៉ាញនីង(Mining) ដើម្បីទទួលបាន (Loygo Point) ត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេច?

ការទទួលបានឡូយហ្គោកាក់ ពីការចុចម៉ាញនីង(Mining) នៅក្នុងប្រព័ន្ធជាប្រចាំគឺ៖
ទី១. ចុចលើ អាយខុនផញ(POINTS)
ទី២. ចុចលើពាក្យថា Loygo Point Start Mining!
ទី៣. យើងឃើញពាក្យថា Mining Successful រួចចុចលើពាក្យថា Start Mining Here!
ទី៤. ត្រឡប់មកទំព័រដើម រួចចុចលើអាយខុន Click Receive រួចចុច Confirm
ទី៥. អ្នកអាចទៅពិនិត្យនៅក្នុងរបាយណ៍ឡូយហ្គោកាក់


15. តើការបង់ប្រាក់សម្រាប់អ្នកតម្លើងមុខងារជាមាស (Gold) ត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេច?

បន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះរួចរាល់មក លោកអ្នកត្រូវចុចលើពាក្សថា (បង់ប្រាក់) រួចជ្រើសរើសចយកពាក្យថា (ចូរបំពេញឈ្មោះ) បន្ទាប់មកចុចពាក្យ (Save) នោះលោកអ្នកនឹងធ្វើការបង់ប្រាក់ជាក់ស្តែងចូលទៅក្នុងគណនីABA លេខ 015 220 825 បង្ហាញឈ្មោះ YUN Sivattha & ITH Kessna រួចលោកអ្នកនឹងបញ្ជាក់ព័ត៌មានអំពីការទូទាត់ជាមួយនឹង Telegram 015 220 825 ។


16. តើវិធីបញ្ជូលសាច់ប្រាក់ (Top up) ចូលគណនីឡូយហ្គោផេ ត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេច?

ដំបូងត្រូវចូលទៅក្នុង My account រួចចុចលើពាក្យ Top up ពេលនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យថាៈ ដើម្បីបញ្ចូលទឹកប្រាក់បាន មាន៣ជំហាន៖
       ទី១. ចុចលើប៊ូតុង ចូរបំពេញចំនួនទឹកប្រាក់។
       ទី២. បាញ់លុយពីគណនីរបស់លោកអ្នកចូលទៅក្នុងគណនីរបស់ក្រុមហ៊ុន រួចថតចំលងវិក័យបត្រ។
       ទី៣. ផ្ញើវិក័យបត្រដែលចម្លងរួច ចូលទៅក្នុងតេឡេក្រាម ដើម្បីឲ្យប្រតិបត្តិករ ដាក់បញ្ចូលលុយទៅក្នុងគណនីឡូយហ្គោផេ របស់លោកអ្នកជាការស្រេច។


មុខងារនៃប៊ូតុងចុចនីមួយៗនៅលើស្គ្រីន

១. រូបសញ្ញា ត្រេ៣( ) បង្ហាញគណនី និងមុខងាររបស់ប្រព័ន្ធ
២. រូបសញ្ញា កណ្តឹង ( ) ការផ្តល់ព័ត៌មាន និងសេចក្តីជូនដំណឹងផ្សេងៗ
៣. រូបសញ្ញា Numbers ( ) ចំនួនសមាជិកដែលបានចូលរួមប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ
៤. រូបសញ្ញា LOYGO ( ) កំពុងដំណើរការយ៉ាងសកម្ម
៥. រូបសញ្ញា My Account ( ) របាយការណ៍សាច់ប្រាក់ និងឡូយហ្គោកាក់
៦. រូបសញ្ញា POiNTS ( ) ចុចម៉ាញនីង ដើម្បីទទួលបានឡូយហ្គោកាក់
៧. រូបសញ្ញា Media ( ) ចំណេះដឹងសង្គមទូទៅ និងវីដេអូណែនាំអំពីការប្រើប្រាស់
៨. រូបសញ្ញា Advertising ( ) តម្លៃទំនិញបោះដុំ និងវីដេអូផលិតផល
៩. រូបសញ្ញា Register ( ) ចុះឈ្មោះជាសមាជិក និងតំឡើងមុខងារជាអ្នកណែនាំ
១០. រូបសញ្ញា Open Link ( ) បើក URL Link រួចស៊ែរក្នុងហ្វេសប៊ុក និងចម្លង URL Link
១១. រូបសញ្ញា Paste Link ( ) បើក Add News រួច Paste URL Link ហើយចុច OK ដើម្បីទទួលបានឡូយហ្គោកាក់
១២. រូបសញ្ញា Click Receive ( ) ដើម្បីចុចទទួលឡូយហ្គោកាក់ បាននពីការចុចម៉ាញនីង ចុះឈ្មោះឲ្យ សមាជិក និងប្រាក់បានពីការណែនាំសមាជិកពីថ្នាក់ Silver to Gold
១៣. រូបសញ្ញា Products ( ) រាយមុខទំនិញ, តម្លៃ រើសទំនិញដាក់កន្រ្តក និងសរុបតម្លៃទំនិញ រួចធ្វើការទំនាក់ទំនងតាមTelegram 015 220 825 បន្ថែមមុនឹងចំណាយ
១៤. រូបសញ្ញា Inv. History ( ) ចុចមើលប្រវត្តិវិក័យប័ត្រ ដែលបានទិញ